Gamsbock
Gamsbock
Rehbock
Rehbock
Langohr
Langohr
Hasen
Hasen
Muh
Muh
Rosen
Rosen
Enzian
Enzian
Froschkoenig
Froschkoenig
Kitty
Kitty
Carlo
Carlo
Fritz
Fritz